dimarts, 8 de novembre de 2011

Aprendre junts per viure junts

El Pla d’acció "Aprendre junts per viure junts" és, doncs, un instrument específic a mans de tota la comunitat educativa per assolir els objectius següents:
• Avançar en l’escolarització inclusiva del conjunt de l’alumnat en centres escolars ordinaris.
• Impulsar metodologies que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris.
• Optimitzar els recursos de suport per a l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat en entorns ordinaris.
• Avançar en la coordinació interdepartamental per a l’atenció integral de l’alumnat amb discapacitat durant l’escolaritat i en la transició a la vida adulta.
• Definir el mapa de recursos i serveis per a l’educació de l’alumnat amb discapacitat a Catalunya.

1 comentari: